Turen på sin sida

Publicerad: 2011-12-08

Det är inte tur som leder till tur på börsen. Det går i många fall att positionera sig för tur. Vi ska i denna artikel förena svarta svanar med normalfördelning som utgångspunkt för börshandel. Det kanske låter kryptiskt, men den praktiska rekommendationen är busenkel.

Vi har många gånger lyft fram att en aktiehandlares uppgift är enkel: observera, agera och anpassa sig. Aktiehandlaren observerar en fördel/sannolikhet, t ex att utbrott uppåt fungerar bra i högvolatila aktier. Med den observationen i bagaget blir det handlarens uppgift att agera på den typen av utbrott. Därefter blir det en fråga om att efterhand anpassa strategin efter hur väl den fungerar. Fortsätter strategin att fungera ökar handlaren trycket (större positionsstorlekar eller fler positioner), fungerar den sämre vidtas åtgärder – anpassning till en förändrad verklighet. Detta sätt att agera kan sägas utgå ifrån empiriska studier avseende vad som fungerar och inte fungerar just nu eller i ett visst marknadsklimat. En känd förespråkare för detta förhållningssätt är Victor Niederhoffer vars två utmärkta böcker: “Education of a Speculator” och “Practical Speculations” varmt rekommenderas. Niederhoffer är känd för att föreslå en enkel lösning på de flesta börsrelaterade (och andra) problem nämligen att räkna. Niederhoffer föreslår allt som oftast att ett problem löses genom att plocka fram räknestickan och räkna – empiriska observationer. Därefter drar vi slutsatser baserat på medeltal och standardavvikelser.

Denna utgångspunkt går att ifrågasätta. En motpol till Niederhoffer finner vi i Nasim N Taleb som också är författare. Taleb har skrivit tre böcker bl a  “Fooled by Randomness” och “Black Swan”. Taleb menar att det är ett problem att utgå ifrån att det mesta runt omkring oss kan beskrivas som normalfördelat. Istället är det avvikelser från normalfördelning som skapat världen som den ser ut idag. De allra viktigaste händelserna i våra liv och i världshistorien är outliers som är omöjliga att förutsäga, t ex olyckor, kärlek, viktiga uppfinningar med mera. Taleb menar därför att de som blint förlitar sig på enkel empiri, medelvärden och standardavvikelser inte inser vikten av “svarta svanar”. Svart svan, eller “Black Swan” som Talebs andra bok heter, syftar på att få någonsin sett en svart svan. Att för den sakens skulle dra slutsatsen att de inte finns är fel.

Niederhoffer och vi säger således att aktiehandlarens ska observera (räkna) beteenden/avvikelser, och agera efter observationerna. Taleb menar att det är fel att utgå från normalfördelning och medelvärden. Går dessa två synsätt att förena? Ja, och det är just detta som är syftet med denna artikel nämligen – att agera så att vi skapar förutsättningar för tur.

Låt oss utgå ifrån att vi finner en edge/fördel som resulterar i en förväntad avkastning om 2 procent i månaden. Denna edge finner vi genom empiri och observationer. Ett exempel kan t ex vara att ett utbrottssystem intraday med profit targets. Denna typ av strategi fungerar väl om marknaden uppvisar medelhög till hög volatilitet. Vi kan skapa förutsättningar för tur genom att istället för att ta hem hela positioner vid profittargets istället bara ta hem delar av positionen, kanske hälften eller lite mer. Den kvarvarande positionen “spelar” vi med. Vi riskerar inte mer än att vi sätter t ex en break-even stopp på positionen, men trots allt ger vi positionen utrymme – vi skapar förutsättningar för att ha tur. Den här förändringen av strategin kommer sannolikt att försämra det förväntade utfallet, i detta exempel 2 procent på månadsbasis. Priset för att skapa förutsättningar för tur kan exempelvis vara att det förväntade utfallet dras ner från 2 till 1,5 procent, men samtidigt har vi öppnat upp för outliers/extrema rörelser. Vid test där profittargets ökas eller tas bort ökar oftast andelen outliers markant.

Det bästa sättet att skapa förutsättningar för tur är att låta en del av en position ha möjlighet att komma med i en trendrörelse. Ofta har vi en tendens att underskatta hur långt trender kan gå. För den som agerar i aktier uteslutande blir rådet att inte ta hem hela positionen bara för att aktien i “gått för långt” eller “blivit dyr”. Trender har en tendens att överaska. Detta är speciellt sant för de som agerar i småbolag.